Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

Ali Bulaç 2- Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

Ali Bulaç 3- Erkeği ve dişiyi yaratana;

Ali Bulaç 4- Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

Ali Bulaç 5- Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

Ali Bulaç 6- Ve en güzel olanı doğrularsa,

Ali Bulaç 7- Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.

Ali Bulaç 8- Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

Ali Bulaç 9- Ve en güzel olanı yalan sayarsa,

Ali Bulaç 10- Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

Ali Bulaç 11- Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

Ali Bulaç 12- Şüphesiz, bize ait olan, yol göstermektir.

Ali Bulaç 13- Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) bizimdir.

Ali Bulaç 14- Artık sizi, 'alevleri kabardıkça kabaran' bir ateşle uyardım.

Ali Bulaç 15- Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

Ali Bulaç 16- Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

Ali Bulaç 17- Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

Ali Bulaç 18- Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

Ali Bulaç 19- Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

Ali Bulaç 20- Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

Ali Bulaç 21- Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa