Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Fecre andolsun,

Ali Bulaç 2- On geceye,

Ali Bulaç 3- Çifte ve tek'e,

Ali Bulaç 4- Akıp-gittiği zaman geceye,

Ali Bulaç 5- Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

Ali Bulaç 6- Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

Ali Bulaç 7- 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?

Ali Bulaç 8- Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Ali Bulaç 9- Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Ali Bulaç 10- Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

Ali Bulaç 11- Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Ali Bulaç 12- Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.'

Ali Bulaç 13- Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı çarpıverdi.

Ali Bulaç 14- Çünkü Rabbin, gerçekten gözetlemededir.

Ali Bulaç 15- Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: 'Rabbim bana ikram etti' der.

Ali Bulaç 16- Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: 'Rabbim bana ihanet etti' der.

Ali Bulaç 17- Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Ali Bulaç 18- Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

Ali Bulaç 19- Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

Ali Bulaç 20- Malı 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.

Ali Bulaç 21- Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

Ali Bulaç 22- Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

Ali Bulaç 23- O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

Ali Bulaç 24- Der ki: 'Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim.'

Ali Bulaç 25- Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azab gibi azablandıramaz.

Ali Bulaç 26- Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

Ali Bulaç 27- Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

Ali Bulaç 28- Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

Ali Bulaç 29- Artık kullarımın arasına gir.

Ali Bulaç 30- Ve cennetime gir.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa