Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Gök, yarılıp-parçalandığı,

Ali Bulaç 2- Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman;

Ali Bulaç 3- Yer, düzlendiği,

Ali Bulaç 4- İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,

Ali Bulaç 5- Ve 'kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.

Ali Bulaç 6- Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.

Ali Bulaç 7- Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,

Ali Bulaç 8- O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

Ali Bulaç 9- Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.

Ali Bulaç 10- Kimin de kitabı ardından verilirse,

Ali Bulaç 11- O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,

Ali Bulaç 12- Çılgın alevli ateşe girecek.

Ali Bulaç 13- Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

Ali Bulaç 14- Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

Ali Bulaç 15- Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.

Ali Bulaç 16- Yok, şafak-vaktine yemin ederim,

Ali Bulaç 17- Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,

Ali Bulaç 18- Ondördüne girdiği zaman aya;

Ali Bulaç 19- Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

Ali Bulaç 20- Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

Ali Bulaç 21- Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.

Ali Bulaç 22- Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

Ali Bulaç 23- Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

Ali Bulaç 24- Bu durumda sen, onlara acı bir azab ile müjde ver.

Ali Bulaç 25- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir (mükafaat) vardır.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa