Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Hayır, kalkış (kıyamet) gününe and ederim.

Ali Bulaç 2- Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.

Ali Bulaç 3- İnsan, kendisinin kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?

Ali Bulaç 4- Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

Ali Bulaç 5- Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

Ali Bulaç 6- 'Kıyamet günü ne zamanmış' diye sorar.

Ali Bulaç 7- Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'

Ali Bulaç 8- Ay karardığı,

Ali Bulaç 9- Güneş ve ay birleştirildiği zaman;

Ali Bulaç 10- İnsan o gün: 'Kaçış nereye?' der.

Ali Bulaç 11- Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.

Ali Bulaç 12- O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbi'nin katıdır.

Ali Bulaç 13- İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

Ali Bulaç 14- Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

Ali Bulaç 15- Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.

Ali Bulaç 16- Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

Ali Bulaç 17- Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.

Ali Bulaç 18- Şu halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de okunuşunu izle.

Ali Bulaç 19- Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

Ali Bulaç 20- Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

Ali Bulaç 21- Ve ahireti terkedip-bırakıyorsunuz.

Ali Bulaç 22- O gün yüzler ışıl ışıl parlar.

Ali Bulaç 23- Rablerine bakıp-durur.

Ali Bulaç 24- O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir.

Ali Bulaç 25- Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır.

Ali Bulaç 26- Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman,

Ali Bulaç 27- 'Son müdahaleyi yapacak kim' denir.

Ali Bulaç 28- Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır.

Ali Bulaç 29- (Ölüm korkusundan) Ayaklar birbirine dolaştığında;

Ali Bulaç 30- O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.

Ali Bulaç 31- Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.

Ali Bulaç 32- Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

Ali Bulaç 33- Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti.

Ali Bulaç 34- Sen buna müstahaksın, dahasına müstahaksın.

Ali Bulaç 35- Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

Ali Bulaç 36- İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?

Ali Bulaç 37- Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?

Ali Bulaç 38- Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

Ali Bulaç 39- Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.

Ali Bulaç 40- (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa