Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- 'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet).

Ali Bulaç 2- Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?'

Ali Bulaç 3- O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?

Ali Bulaç 4- Semud ve Ad (toplulukları), kâria’yı yalan saydılar.

Ali Bulaç 5- Bu yüzden Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

Ali Bulaç 6- Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.

Ali Bulaç 7- (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralıksız üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

Ali Bulaç 8- Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?

Ali Bulaç 9- Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.

Ali Bulaç 10- Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.

Ali Bulaç 11- Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık;

Ali Bulaç 12- Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar onu belleyip-kavrasın.'

Ali Bulaç 13- Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği,

Ali Bulaç 14- Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.

Ali Bulaç 15- İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuştur.

Ali Bulaç 16- Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, 'sarkmış-za'fa uğramıştır.'

Ali Bulaç 17- Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.

Ali Bulaç 18- Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiç bir gizli (şey), gizli kalmaz.

Ali Bulaç 19- Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: 'Alın, kitabımı okuyun.'

Ali Bulaç 20- 'Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım.'

Ali Bulaç 21- Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.

Ali Bulaç 22- Yüksek bir cennette.

Ali Bulaç 23- Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır.

Ali Bulaç 24- 'Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için.'

Ali Bulaç 25- Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: 'Bana keşke kitabım verilmeseydi.'

Ali Bulaç 26- 'Hesabımı hiç bilmeseydim.'

Ali Bulaç 27- 'Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi.

Ali Bulaç 28- 'Malım bana hiç bir yarar sağlayamadı.'

Ali Bulaç 29- 'Güç ve kudretim yok olup gitti.'

Ali Bulaç 30- (Allah buyruk verir:) 'Onu tutuklayın, hemen bağlayın.'

Ali Bulaç 31- 'Sonra çılgın alevlerin içine atın.'

Ali Bulaç 32- 'Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin.'

Ali Bulaç 33- 'Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu.'

Ali Bulaç 34- 'Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı.'

Ali Bulaç 35- 'Bundan dolayı bugün, kendisine hiç bir sıcak dost yoktur.'

Ali Bulaç 36- 'İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur.'

Ali Bulaç 37- 'Bunu da, hata edenlerden başkası yemez.'

Ali Bulaç 38- Hayır; gördüklerinize yemin ederim,

Ali Bulaç 39- Görmediklerinize de.

Ali Bulaç 40- Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.

Ali Bulaç 41- O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz?

Ali Bulaç 42- Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz?

Ali Bulaç 43- Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.

Ali Bulaç 44- Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.

Ali Bulaç 45- Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.

Ali Bulaç 46- Sonra onun can damarını elbette keserdik.

Ali Bulaç 47- O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.

Ali Bulaç 48- Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Ali Bulaç 49- Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.

Ali Bulaç 50- Gerçekten o (Kur'an), kafirler için bir hasrettir.

Ali Bulaç 51- Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (Hakku'l-yakîn).

Ali Bulaç 52- Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa