Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Battığı zaman yıldıza andolsun;

Ali Bulaç 2- Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı.

Ali Bulaç 3- O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

Ali Bulaç 4- O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Ali Bulaç 5- Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

Ali Bulaç 6- (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

Ali Bulaç 7- O, en yüksek bir ufuktaydı.

Ali Bulaç 8- Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

Ali Bulaç 9- Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı.

Ali Bulaç 10- Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.

Ali Bulaç 11- Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.

Ali Bulaç 12- Yine de siz gördüğü (şey) üzerinde onunla tartışacak mısınız?

Ali Bulaç 13- Andolsun, onu bir diğer inişte de görmüştü.

Ali Bulaç 14- Sidretü'l-Münteha'nın yanında.

Ali Bulaç 15- Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

Ali Bulaç 16- Sidreyi örten örtmekte iken,

Ali Bulaç 17- Göz kayıp-şaşmadı ve (sınırı) aşmadı.

Ali Bulaç 18- Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü.

Ali Bulaç 19- Gördünüz mü-haber verin; Lat ve Uzza'yı.

Ali Bulaç 20- Ve üçüncü (put) olan Menat'ı(n herhangi bir güçleri var mı)?

Ali Bulaç 21- Erkek (evlat) sizin, dişi O'nun mu?

Ali Bulaç 22- Eğer böyleyse, bu, çarpık bir paylaşmadır.

Ali Bulaç 23- Bu (putlar ve yücelttikleriniz ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngörünüze göre) isimlendirdiğiniz (keyfi) isimlerden başkası değildir. Allah, onlarla ilgili 'hiç bir delil' indirmemiştir. Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir.

Ali Bulaç 24- Yoksa insana 'her dileyip arzu ettiği' şey mi var?

Ali Bulaç 25- İşte son da, ilk de (ahiret ve dünya) Allah'ındır.

Ali Bulaç 26- Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiç bir şeyle yarar sağlamaz; ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka.

Ali Bulaç 27- Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

Ali Bulaç 28- Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiç bir yarar sağlamaz.

Ali Bulaç 29- Şu halde sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir.

Ali Bulaç 30- İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Şüphesiz, senin Rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O'dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur.

Ali Bulaç 31- Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır; öyle ki, kötülükte bulunanları, yaptıkları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir.

Ali Bulaç 32- Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir.

Ali Bulaç 33- Şimdi, o yüz çevireni gördün mü?

Ali Bulaç 34- Azıcık verdi ve gerisini kaya gibi sımsıkı elinde tuttu.

Ali Bulaç 35- Gaybın bilgisi yanında da o mu görüyor?

Ali Bulaç 36- Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Ali Bulaç 37- Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...

Ali Bulaç 38- Doğrusu, hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez.

Ali Bulaç 39- Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur.

Ali Bulaç 40- Şüphesiz kendi emeği (veya çabası) görülecektir.

Ali Bulaç 41- Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir.

Ali Bulaç 42- Elbette son varış Rabbine olacaktır.

Ali Bulaç 43- Doğrusu, güldüren ve ağlatan O'dur.

Ali Bulaç 44- Doğrusu, öldüren ve dirilten O'dur.

Ali Bulaç 45- Doğrusu, çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O'dur.

Ali Bulaç 46- Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman.

Ali Bulaç 47- Gerçek şu ki, diğer diriltme (yeniden neş'et) de O'na aittir.

Ali Bulaç 48- Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip-hoşnut kıldı.

Ali Bulaç 49- Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur.

Ali Bulaç 50- Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

Ali Bulaç 51- Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Ali Bulaç 52- Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

Ali Bulaç 53- Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

Ali Bulaç 54- Böylece ona (o topluluğun başına) sardırdığını sardırdı.

Ali Bulaç 55- Öyleyse, Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun?

Ali Bulaç 56- Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

Ali Bulaç 57- O yaklaşmakta olan yaklaştı.

Ali Bulaç 58- Onu Allah'ın dışında ortaya çıkaracak başka (hiç bir güç yoktur).

Ali Bulaç 59- Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?

Ali Bulaç 60- (Alayla) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.

Ali Bulaç 61- Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz.

Ali Bulaç 62- Hemen, Allah'a secde edin ve (yalnızca O'na) kulluk edin.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa