Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Ha, Mim.

Ali Bulaç 2- Apaçık Kitaba andolsun;

Ali Bulaç 3- Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten biz uyaranlarız.

Ali Bulaç 4- Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

Ali Bulaç 5- Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Ali Bulaç 6- Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

Ali Bulaç 7- Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

Ali Bulaç 8- O'ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Ali Bulaç 9- Hayır, onlar şüphe içindedirler; oynayıp-oyalanıyorlar.

Ali Bulaç 10- Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle;

Ali Bulaç 11- (Bu duman) insanları sarıp-kuşatır. İşte bu, acı bir azabtır.

Ali Bulaç 12- 'Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp-gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz.'

Ali Bulaç 13- Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti.

Ali Bulaç 14- Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: '(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir.'

Ali Bulaç 15- Biz sizden bu azabı biraz açıp-gidereceğiz; (ama yine) dönecek olanlarsınız siz.

Ali Bulaç 16- Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız.

Ali Bulaç 17- Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti;

Ali Bulaç 18- 'Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim' (demişti).

Ali Bulaç 19- 'Allah'a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık, bir delil getiriyorum.'

Ali Bulaç 20- 'Doğrusu beni taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allah)a sığındım.'

Ali Bulaç 21- 'Eğer bana inanmıyorsanız, bu durumda benden kopup-ayrılın.'

Ali Bulaç 22- Sonunda Rabbine: 'Gerçekten bunlar, suçlu-günahkar bir kavimdirler' diye dua etti.

Ali Bulaç 23- (Allah da:) 'Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz.' (diye duasını kabul edip cevap verdi).

Ali Bulaç 24- 'Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur.'

Ali Bulaç 25- Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi;

Ali Bulaç 26- (Nice) Ekinler, güzel konaklar,

Ali Bulaç 27- Ve içlerinde 'sevinç ve mutluluk içinde' yaşadıkları nimetler,

Ali Bulaç 28- İşte böyle; Biz bunları başka bir kavime miras olarak verdik.

Ali Bulaç 29- Onlar için ne gök, ne yer ağladı ve onlar (ın azabı) ertelenmedi.

Ali Bulaç 30- Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık.

Ali Bulaç 31- Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü aşan bir mütekebbirdi.

Ali Bulaç 32- Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

Ali Bulaç 33- Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.

Ali Bulaç 34- Muhakkak, bunlar da diyorlar ki:

Ali Bulaç 35- '(Bütün her şey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; yeniden diriltilip-kaldırılacak değiliz.'

Ali Bulaç 36- 'Eğer doğru söylüyorsanız, şu halde atalarımızı getirin bakalım.'

Ali Bulaç 37- Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkardı.

Ali Bulaç 38- Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir ‘oyun ve oyalanma konusu’ olsun diye yaratmadık.

Ali Bulaç 39- Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler.

Ali Bulaç 40- Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.

Ali Bulaç 41- O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

Ali Bulaç 42- Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.

Ali Bulaç 43- Doğrusu, o zakkum ağacı;

Ali Bulaç 44- Günahkar olanın yemeğidir.

Ali Bulaç 45- Pota gibi; karınlarda kaynar-durur;

Ali Bulaç 46- Kaynar-suyun kaynaması gibi.

Ali Bulaç 47- 'Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin.'

Ali Bulaç 48- 'Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;'

Ali Bulaç 49- '(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun.'

Ali Bulaç 50- 'Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir.'

Ali Bulaç 51- Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.

Ali Bulaç 52- Cennetlerde ve pınarlarda,

Ali Bulaç 53- Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı (otururlar).

Ali Bulaç 54- İşte böyle; biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

Ali Bulaç 55- Orada, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar;

Ali Bulaç 56- Orada, ilk ölümün dışında başka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur.

Ali Bulaç 57- Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

Ali Bulaç 58- Belki onlar öğüt alıp-düşünürler diye, Biz onu (Kur'an'ı), senin dilinle kolaylaştırdık.

Ali Bulaç 59- Öyleyse sen gözleyip-bekle; elbette onlar da gözleyip-bekliyorlar.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa